Utrikesnytt

UTRIKESNYTT

Du hittar våra nyheter hos Google

Ansökan om ensam vårdnad

RÄTTIGHETER SOM VÅRDNADSHAVARE

Den förälder som har vårdnaden har rätt att för barnets räkning fatta beslut om viktiga frågor som rör barnet, att utöva sin vårdnad. Det kan handla om skolgång, sjukvård, vart barnet ska vara folkbokfört och om barnet behöver pass. Om du är ensam vårdnadshavare för ditt barn innebär det att du ensam ansvarar för att barnets behov och rättigheter tillgodoses då du ensam utövar bestämmanderätt över barnet. Den förälder som inte har vårdnaden om barnet saknar rättsliga förpliktelser gentemot barnet men har dock ansvar för att betala underhåll.

Beställ avtal för ensam vårdnad här

ENSAM VÅRDNAD

Det finns möjlighet att under särskilda omständigheter få ensam vårdnad om sitt barn d.v.s att vara ensam vårdnadshavare. Om den andre förälder är olämplig att ha vårdnaden om barnet till följd av exempelvis missbruksproblem eller om föräldern utsatt dig eller barnet för våld eller övergrepp. Om det råder djupa samarbetssvårigheter mellan dig och den andre föräldern som hindrar er att komma överens om barnets vård och uppfostran. Om den andre föräldern hindrar dig från att träffa ditt barn och gör sig skyldig till umgängessabotage.

Beställ avtal för ensam vårdnad här

ENSAM VÅRDNAD – HUR FÅR MAN ENSAM VÅRDNAD OCH VAD INNEBÄR DET?

Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad och därmed är ensam vårdnadshavare innebär att det är den föräldern som ensam bestämmer i bl a juridiska och ekonomiska frågor. Som exempel kan nämnas att det är den föräldern som ensam bestämmer om barnets boende, skolgång, sjukvård, försäkringsskydd, ekonomi m m. Den förälder som inte har vårdnaden saknar helt beslutanderätt i dessa frågor.

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna att skriva ett avtal om ensam vårdnad måste detta godkännas av socialnämnden för att vara gällande. När socialnämnden granskar föräldrarnas avtal om enskild vårdnad är det barnets bästa som är avgörande. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Beställ avtal för ensam vårdnad här